facebook

Pakiet Bezpieczne Wakacje z DT

 

PAKIET BEZPIECZNE WAKACJE Z DREAM TEAM. REGULAMIN DOJAZDU I POBYTU.

           BEZPIECZNY TRANSPORT

 1. Dojazd autokarem na obóz odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami GIS, MZ, MEN (wykorzystanie 100% miejsc siedzących z obowiązkiem zakrywania ust i nosa).

 2. Ze zniżką 50zł sugerujemy dojazd i powrót we własnym zakresie. (Warszawa-Piecki ok. 200 km).

 3. Nasze autokary są przed każdym wyjazdem sprzątane, dezynfekowane i jonizowane przy użyciu profesjonalnych środków utrzymujących odpowiedni standard przez 24 godziny.

 4. Kierowcy autokarów będą zdrowi, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwali z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem przewoźnika w dniu wyjazdu.

 5. Grupa uczestników jest transportowana z jednego miejsca bez tranzytów uczestników z różnych miejsc Polski.

 6. Uczestnicy obozów powinni mieć maseczki/osłony twarzy na każdym postoju w czasie podróży. Postoje w trakcie dojazdu będą wyłącznie w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

 7. Zbiórka przez wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.

 8. Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.

  BEZPIECZNY OŚRODEK

 1. Ośrodek przeznaczony jest tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży, sektor domków, w których będziemy zakwaterowani zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami naszego obozu.

 2. Ilość miejsc noclegowych została dostosowana do wytycznych GIS, MZ i MEN (minimum 4 m kwadratowe na jednego uczestnika).

 3. Infrastruktura naszych obiektów umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

 4. Liczba uczestników przebywających w naszych obiektach dostosowana jest i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu.

 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą umieszczone w obszarze jadalni, toalet, wejściach do budynku i codziennie uzupełniane.

 6. Powierzchnie często dotykane codzienne będą dezynfekowane przez personel obiektu wyposażony w rękawiczki i maseczki lub przyłbice.

 7. Pokoje przed przyjazdem obozu będą rutynowo sprzątnięte i zdezynfekowane oraz wietrzone.

 8. Osoby personelu obiektu będą na stołówce w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy.

 9. Organizacja gastronomii zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.

  Posiłki dostarczane będą do poszczególnych domków i spożywane przy stołach na tarasach domków, w pokoju gościnnym (18 m kwadratowych) lub w namiocie weselnym w grupach wychowawczych.

 10. Personel obiektu nie będzie kontaktował się z uczestnikami obozu oraz kadrą poza niezbędnymi czynnościami. Toalety będą sprzątane w przerwie poobiedniej.

 11. Personel obiektu będzie zdrowy, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwał z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 12. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentów lub innych środków dezynfekujących.

 13. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

          BEZPIECZNE ZAJĘCIA

 1. Program obozu będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi

 2. Mniejsze grupy ćwiczebne na obozach – do 12 osób (uczestnicy do 10 lat) do 14 osób (uczestnicy powyżej 10 lat).

 3. Uczestnik obozu będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji przed i po zajęciach oraz przed i po posiłkach.

 4. Zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych odbywać się będą tylko w małych grupach.

 5. Sprzęt sportowy (przybory, przyrządy) będzie dokładnie czyszczony i dezynfekowany lampami UV i zamgławiaczem Pulsfog.

 6. Organizacja naszych zajęć będzie uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się w innymi obozami.

 7. Magazyny sprzętu (przybory, przyrządy) będą tylko do dyspozycji grupy Dream Team.

 8. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnodostępnych będzie uniemożliwiać bezpośredni kontakt z osobami trzecimi np. poprzez wyznaczenie przestrzeni dla naszej grupy lub wg. ustalonego grafiku.

  BEZPIECZNA KADRA

 1. Kadra Dream Team będzie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid-19.

 2. Kadra Dream Team będzie zdrowa, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed obozem nie zamieszkiwała z osobą przebywająca na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – potwierdzone jest to stosownym oświadczeniem w dniu wyjazdu.

 3. Kadra obozowa będzie poddana 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym.

 4. Kadra obozowa będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji.

            BEZPIECZNY UCZESTNIK

 1. W obozie może brać udział jedynie zdrowy w dniu wyjazdu uczestnik zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców, opiekunów prawnych.

 2. Uczestnik obozu będzie poddany 2 x dziennie pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym.

 3. Uczestnik obozu będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do dezynfekcji.

 4. Uczestnik obozu zaopatrzony jest przez rodziców w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie oraz w trakcje przejazdu autokarem.

 5. Uczestnik obozu przygotowany jest do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 metry) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 6. Dream Team na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

 7. Dream Team zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego będącego do dyspozycji grupy na wyjeździe.


 

COVID-19: OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA dotyczące uczestnika obozu sportowo rekreacyjnego w Pieckach.

Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.

 

Imię i nazwisko uczestnika..........................................................................................................

 

Data urodzenia uczestnika........................................Telefon kontaktowy:....................................

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.........................................................................

 

Oświadczam, że:

-W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie było poddane nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również dziecko nie miało kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.

-W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.

-W ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie wróciło z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą zamieszkuje z dzieckiem nie miało kontakt i nie wróciło z wyjazdu zagranicznego.

-W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u dziecka objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.

-Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatora wypoczynku w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania.

-Zapoznałem się i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu pobytu związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na mierzenie temperatury i odnotowywanie jej przez pracownika biura podróży Dream Team Łukasz Karlak.

-Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2.

-Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez organizatora i ośrodek szczególnych środków ochronnych(zaakceptowanych przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną ), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2.

-Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie sportowo rekreacyjnym organizowanym przez Dream Team Łukasz Karlak.

-Zobowiązuję się do niezwłocznego -do 12 godzin-odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

-Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka w osłonę nosa i ust podczas wypoczynku oraz podręczny spryskiwacz do rąk.

-Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

-Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo w wypoczynku zorganizowanym.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych zgodnie z klauzulą i związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna prawnego...............................................................

 


 

Copyright © 2012-2021 DREAM TEAM - ul. Draceny 25H/2, 04-879 Warszawa www.akademiawypoczynku.com.pl